отълоучити

отълоучити
ОТЪЛОУЧ|ИТИ (193), ОУ, ИТЬ гл.
1.Разлучить; отделить:

ѡц҃ь же ѳеѡдоръ ѿлѹчи самъ себе кѹпно съ всѣми мнихы. ѡ [вм. ѿ?] сътворьшихъ. (ἀφιστᾶ ἑαυτόν) ЖФСт к. XII; 87 об.; Мр҃и˫амь прокажена бы(с)… но помолисѧ Моисии ѥ˫а ради и ѿлѹчи ю ѿ людiи… и ицѣлѣ по словеси г(с)ню. (ἀφορισϑεῖσα) ГА XIV1, 64б; возлюби б҃ъ Аврама и племѧ его. и наре(ч) ˫а в люди себе. и ѿлучи ˫а ѿ ˫азыкъ. ЛЛ 1377, 31 (986); ˫Арославъ… ѿлучи ѿ Юргѧ Костѧнтиновичи •г҃• Васiлка Всеволода. Володимера. Там же, 156 (1228); Видѣв же онъ чл҃вкъ свои окраденъ виноград(ъ) въсхотѣ ѿлучити слѣпьца ѿ хромца. СбЧуд к. XIV (1), 292б; погубивыи д҃шю свою мене ради обрѧщеть ю. не ˫ако да ѹбиѥмъ себе. и ѿлѹчимъ ю ѿ тѣла. ПНЧ к. XIV, 13а; Лютыи врагъ и вселукавыи. тщасѧ ѿлучити тѧ… ѿ гнѣзда… желаема тобою. Мин к. XIV (май), 17; то же ПКП 1406, 5в–г; ты же на предание воѡружи(с). толми же не въсхотѣ ѿлучити тѧ ѿ ѹч҃нкъ. ЗЦ XIV/XV, 14а; невъзможно ми есть тобѣ вдати ю [дочь] да ведеши в домъ ѡц҃а твоего. и ѿ мои(х) ѿлучити ˫адръ. единочада бо ми есть. (χωρίσαι) ЖВИ XIV–XV, 65а;

|| удалить:

ѥгоже видѣ ди˫аволъ ѥдиного оставша. радовашесѧ мнѧ ѿлѹчити ѿ б҃а. акы адама ис породы. Пал 1406, 1776.

2. Отвергнуть, отстранить:

и не ѿлѹчи мене молю ти || с˫а вл(д)ко. ЖФП XII, 45–46; аже самъ || кто поволи(ть). на колико хотѧ ѿлѹчити ѿ чего. а того не бранити. КН 1285–1291, 532в–г; и нынѣ же ˫ако не получиша кр҃щнь˫а. егоже ѿлучити на(с) противна˫а тма тщитсѧ. ГБ к. XIV, 35г; Его же ты ѡ ц(с)рю ѡкааннѣ ѿлучи и ѿступи тѣм же и мы. ѿступи(х)мъ ѿ тебе и ѿлучихом(с)ѧ. (διεῤῥογης) ЖВИ XIV–XV, 7г; ѿвѣща моисии повелѣноѥ ва(м) творите… || а ѥже бо ѿврещи(с) мнiшьства и любве б҃и˫а. никакоѥ томлениѥ. ни мечь ни раны ѿлѹчити не могѹть мене. ПКП 1406, 168аб;

|| перен.:

ово поганы˫а наводѧща. ово пожаромь. ово гладомь. страша ны ѿлучити ѿ грѣхъ. ПрЮр XIV2, 85в; да быша писаньемь ѿлучили. кр(с)ть˫аны˫а ѿ пь˫аньства. i не ѿ пить(ѧ) еже в мѣру. СбПаис н. XV, 99 об.;

|| освободить:

ѿлѹчи мѧ ѿ слѹжбы. не могѹ нынѣ слѹжити въ цр҃кви. ПрЛ 1282, 22г; ѿлѹчилъ бо мѧ ѿ слѹжьбы и не могѹ сбора втворити въ цр҃кви. ПНЧ к. XIV, 191а.

3. Лишить чегол.:

кто ны ѿлѹчи ѿ любъве х(с)вы. СбТр XII/XIII, 16 об.; то же (χωρίσει) ПНЧ 1296, 110 об.; не ѡтълѹчи мене сто˫ани˫а ѡного ѡ деснѹю тебе. СбЯр XIII2, 200 об.; да ѿлучить данагѡ намъ дѣиства дх҃внагѡ. ч(с)ти же и блг(д)ти. МПр XIV2, 5; Того древа вкуси илии жрець. иже не вѣдыи сво˫а с҃на безаконьствующа въ иѥрѣиствѣ. не ѿлучи ѥю сщ҃ни˫а. СбЧуд к. XIV (1), 291а; Прочеѥ же кто насъ ѿлучить ѿ любь||ви х(с)ви. (χωρίσει) ФСт XIV/XV, 59а–б; ѿ старець и до ѹнотъ и до сущи(х) младенець и тѣ(х) бо млека ѿлу(ч)ша на г҃• д҃ни. СВл XIII сп. XIV/XV, 82а–б.

4. Подвергнуть отлучению (вид церковного наказания):

аще клирици сѹть отъврѣщи повелѣваѥмъ. аще ли простьць ѿлѹчити. (ἀφορίζεσϑαι) КЕ XII, 60б; археп(с)пъ ѿлѹчi и ѿ цр҃кви. ПрЛ 1282, 18в; о тѡмь ˫акѡ за кѡлiко врѣмѧ еп(с)пъ не прiобщить(с). свѧзаному. i ѿлученѡму егѡ бес пр(а)вды. за тѡлiкѡ i друзиi еп(с)пi. том(Ꙋ) ѿлучившему не приобьщать(с). КР 1284, 26в; свою женѹ изъгнѧвшаго [так!] прозвѹтера или ди˫акона. ап(с)лкое правило повеле ѿлѹчити. Там же, 149в; ˫ако бещиниѥ творѧща въ цр҃кви. ѿлѹчити подобаѥ. (ἀφορίζεσϑαι) ПНЧ 1296, 136 об.; посла… ѥпарха… ѿлѹчити ˫а ѿ кр(с)ть˫аньскы˫а вѣры. Пр 1313, 117а; прозвѹтеръ сы ѿлѹчи и ѿ цр҃кве. ГА XIV1, 194а; ст҃ии ѡц҃и… ѿ комкани˫а тѣхъ ѿлучили. СбУв XIV2, 74; и по •г҃•хъ дн҃хъ ѿлучиша мниха того ѿ причасть˫а. Пр 1383, 140г;

отълѹчити тѣла и кръве господьнѣлишить причастия:

Разумѣите кого ѿлучити тѣла и крови г(с)ни. КВ к. XIV, 189 об.

5. Выделить, отдать во владение:

а што ѿлучила есва ст҃ои цр҃кви тую истную дань с людми со всѧкимъ доходомъ. тогонама не порушити. Гр 1387 (1, з.р.); а Коломыискюю солъ [в др. сп. соль] ѿлѹчите на мѧ. ЛИ ок. 1425, 266 (1240).

6. Отнять, отбить:

и бишасѧ не ѹспеша ничтоже. и ѿлучиша ихъ. •г҃• лодьѥ избiша полѹтора ста. ЛН XIII2, 23 (1142).

7. Уничтожить:

Не ишти да бѹди сѹдии. еда не мошти начьнеши. неправьд‹ы› отълѹчити. еда како ѹбоишисѧ оть лица сильнааго. (ἐξᾶραι ἀδικίας) Изб 1076, 141 об.

8. Определить для каких-л. целей, предназначить:

Ѥже ѥсть въ семид҃ньѥ си нъ тъчью чѧсъ. себѣ отълѹчилъ ѥсть б҃ъ. (ἀφώρισεν) Изб 1076, 261; Подобаѥть вѣдати ˫ако пьрвии лѣ(т). лѹною мѣрѧхѹ. •в͠і• лѹнѣ (и) ѥмѹ ѿлѹчьше то и м(с)ци нарицахѹ. КН 1285–1291, 564б; и еще же имаши въ нощи часъ елико въ д҃нь. раздѣли ˫а по силѣ. ово на покои тѣлу ѿлучи. ово же б҃у на службу. ПрЮр XIV2, 108б; Мѣсто вѣща ѿлучи б҃ъ чл҃вку раи. (ἀφώρισεν) ГБ к. XIV, 8г; легъкъ бѧхъ ногама акы олень. и ѿлучи мѧ оц҃ь || …на всѧкъ посолъ и вѣсти носити. Пал 1406, 113–114.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»